Team Members

Yi Chang

Dean

Fausto Giunchiglia

Professor

Ying Xu

Professor